Xianrenjiaoban Bridge

From HighestBridges.com
Jump to: navigation, search

Xianrenjiaoban Bridge
仙人脚板大桥
Enshi, Hubei, China
404 feet high / 123 meters high
394 foot span / 120 meter span
2015

XianrenjiaobanSatellite.jpg

Xianrenjiaoban Bridge is one of several giant beam spans on the Enlai expressway that goes from Enshi, Hubei to Qianjiang, Chongqing. The beam bridge crosses a short but deep canyon on a span configuration of 65+120+65 meters.


XianrenjiaobanSatelliteWide.jpg


XianrenjiaobanLocationMap.jpg

Xianrenjiaoban Bridge location map.

Personal tools