Apengjiang Railway Bridge Yuhuai

From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search

Apengjiang Railway Bridge Yuhuai
铁路阿蓬江大桥
Qianjiang, Guizhou, China
(262) feet high / (80) meters high
(394) foot span / (120) meter span
2022

ApengjiangRailwayNewSatellite.jpg


Apengjiang Railway Bridge is one of 4 high railway beam bridges around the city of Qianjiang in China's mountainous Guizhou Province.

The double track Apengjiang Railway Bridge was built 200 meters to the west of the original Apengjiang Railway Bridge to increase the capacity of the Yuhuai Railway between Chongqing and Huaihua.


ApengjiangRailwayNewSatellite.jpg

Apengjiang Railway Bridges satellite image.


QianjiangLocationMap.jpg

Apengjiang Railway Bridges location map.